Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden reizen ALPIO BV

 

Elke nieuwe versie vervangt de oude waarop deze komt te vervallen. Deze nieuwe versie is uitgebracht op

01-09-2023.

 

VOORWOORD

ALPIO BV is een vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Sleepnetstraat 493 – 2584 GD Den Haag  - Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Den Haag onder n° 27305991. Door gebruik te maken van de sites en aanvaarding van de door ALPIO BV aangeboden pakketreizen of eigen-vervoerreizen, sluiten reizigers zich aan bij de algemene en bijzondere verkoopwaarden en verklaren zij zich volledig akkoord met alle bepalingen. Sommige diensten, zoals los vervoer, kunnen onderworpen zijn aan speciale voorwaarden welke de reiziger wordt verzocht te raadplegen.

Rechtstreeks bij de dienstverlener verworven diensten vallen niet onder deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden. In dit geval is ALPIO BV niet de partner waarmee u een overeenkomst bent aangegaan. Opgelet: ter plaatse kan een borg worden gevraagd, in het bijzonder voor de huur van accommodatie en materiaal. Voor meer informatie hieromtrent neemt u rechtstreeks contact op met de betreffende dienstverlener, zonder enige tussenkomst of verantwoordelijkheid van ALPIO BV.

 

A. BOEKING

1. Bij totstandkoming van een boeking dient een aanbetaling van minimaal 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan of in één keer het volledige bedrag. Het eventuele restant bedrag dient uiterlijk 60 dagen vóór de dag van vertrek voldaan te zijn. In geval van niet tijdige betaling kan de reis worden geannuleerd, zonder dat de klant de reeds betaalde bedragen kan terugvorderen. Bij sommige reizen en laattijdige boeking (minder dan 42 dagen voor vertrek) zal verzocht worden om de volledige betaling gelijktijdig met de boeking te voldoen. Ook bij losse lijndiensten en chartervluchten moet terstond de hele reissom worden voldaan. Bij lastminute boekingen kunnen, indien nodig voor het verzenden van de reisbescheiden onder speciale voorwaarden, extra kosten in rekening gebracht worden.

2. Elke boeking wordt beschouwd als een aanbod van de klant om een overeenkomst af te sluiten met ALPIO BV. De overeenkomst tussen de reiziger en ALPIO BV is definitief tot stand gekomen nadat ALPIO BV de reservering heeft bevestigd via elektronische post (e-mail) of per brief. Deze datum geldt als reserveringsdatum, waarbij de bijhorende betalingsplicht van kracht is.

3. De hoofdboeker is ook voor zijn medereizigers, aansprakelijk voor de financiële verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

B. REISSOM

1. De op onze Internet sites aangegeven prijzen, worden vastgesteld op basis de volgende economische gegevens: vervoersprijzen en wisselkoersen.

2. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor de prijzen van onze producten aan te passen, zowel naar boven als naar beneden, in overeenstemming met volgende gegevens:

Wijzigingen in de wisselkoersen: wanneer de fluctuatie in de wisselkoersen meer dan 3% bedraagt worden de gevolgen daarvan doorberekend. Bedoelde wijziging wordt doorgevoerd over de totaliteit van de diensten.

Wijzigingen in de vervoerskosten, belastingen en heffingen zullen worden doorberekend op de reissom bij de reiziger. Reeds ingeschreven reizigers zullen hierover worden geïnformeerd door ALPIO BV via
e-mail of per brief.

3. De op onze internet sites gepubliceerde prijzen zijn minimumprijzen voor de gevraagde datum, op basis van een maximale bezetting. Niettemin is de beschikbaarheid gelimiteerd en vindt de reservering plaats in real-time. Graag willen wij de klant er dan ook op wijzen dat een bestaande reis voor een bepaalde prijs volgeboekt kan zijn, wanneer meerdere gebruikers gelijktijdig dezelfde reis proberen vast te leggen. De eerst gemaakte reservering krijgt voorrang. Wanneer een reis volgeboekt is en er geen boeking bij ALPIO BV tot stand heeft kunnen komen, wordt de reiziger hierover geïnformeerd via
e-mail of per brief. De reiziger krijgt alternatieven aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien de klant deze afwijst, worden reeds voldane bedragen onverwijld teruggestort.

4. De overeengekomen prijzen voor een reis of verblijf worden vastgesteld op basis van het aantal nachten. In de verblijfsduur zijn de dag van vertrek (vanaf convocatie) en de dag van terugkomst op de tijd van aankomst, inbegrepen. Daarom kunt u geen aanspraak doen op eventuele vergoedingen wanneer de door de luchtvaartmaatschappij opgelegde tijden, de eerste en/of de laatste dag zouden worden ingekort door een late aankomst en/of een vroege vertrektijd. Voor sommige diensten ter plaatse, zoals de skiliften, zijn de dag van vertrek en aankomst niet bij de verblijfsduur inbegrepen.

5. Aangezien de beschrijving van de hoteldiensten en andere diensten is opgesteld tijdens ons bezoek ter plaatse, kunnen inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (extra of defecte faciliteiten). ALPIO zal, in de mate van het mogelijke, alles in werking stellen om de reiziger hierover te informeren bij reservering, indien de Internetsite nog niet is bijgewerkt.

6. Eigen-vervoerreis: de reiziger dient bij zijn verzekeringsmaatschappij een internationale verzekering af te sluiten en zijn auto te voorzien van een nummerbord. ALPIOBV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen die de reiziger oploopt door verkeersopstoppingen of technische mankementen aan het vervoersmiddel, en de eventuele daaruit voortvloeiende schade of kosten. Onder andere vallen hieronder eventuele annuleringskosten als gevolg van een te late aankomst bij de havens en/of hotels.

7. Sporten: Bij het huren van sportbenodigdheden of gezelschapspelletjes (racketjes, spelletjes, enz.…) wordt regelmatig een borg gevraagd. Deze wordt terugbetaald wanneer het gehuurde in goede staat is teruggebracht.

8. Huisdieren: voor zover mogelijk geeft ALPIO BV bij de accommodatiebeschrijving aan of huisdieren worden toegelaten en onder welke voorwaarden. (rubriek ‘huisdieren toegestaan’ op de locaties). Mocht hierover niets vermeld worden dan dient de klant aan te nemen dat huisdieren niet toegestaan zijn of informatie hierover in te winnen bij ALPIO alvorens een boeking te maken. Bij ALPIO kan geen aanspraak worden gedaan op toeslagen die verrekend worden voor huisdieren, ongeacht of deze wel dan niet volgens de accommodatiebeschrijving worden toegelaten.

9. Zonder tussenkomst van ALPIO, rechtstreeks ter plaatse gereserveerde diensten, vallen niet onder de toepassingen van deze algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden. ALPIO kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor bijkomende kosten of annuleringskosten die voortvloeien uit deze diensten.

10. In geen geval zijn in de prijs inbegrepen; kosten het paspoort, visum, inentingen en andere fromaliteiten, de annuleringsverzekering en/of reis hulpverlening, sneeuwgarantieverzekering, drankjes, facultatieve excusies, fooien, persoonlijke uitgaven telefoon, verblijfsbelastingen, luchthavendienst, transfer luchthaven en alle andere, niet in boekingsbevestiging vermelde diensten. 

11. ALPIO BV neemt geen enkele verantwoording voor eventuele verplichte diensten welke ter plaatse te voldoen zijn (verblijfsbelasting, kosten voor het reinigen van badkamer en toilet, bedlinnen enz.) Deze diensten worden ter informatie weergegeven op de accommodatievouchers.

12. Aanbiedingen of kortingen kunnen in geen geval met terugwerkende kracht verrekend worden. Klanten kunnen geen aanspraak doen op na de datum van reservering gepubliceerde aanbiedingen, kortingen of verminderingen.

C. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

1. Via iDEAL: boekingen op onze sites worden met iDEAlL afgehandeld.Alle  internetbankierde gebruikers van ABN AMRO, ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank en Triodos Bank met iDEAL kunnen betalen.

2. Per overschrijving: In Nederland en daar buiten kunnen klanten een overschrijving doen op de hieronder vermelde bankrekeningnummer. Vervolgens wordt verzocht om binnen 24 uur een overschrijvingsbewijs te versturen per e-mail. Wanneer ALPIO BV dit niet heeft ontvangen, kan de boeking geannuleerd worden. Eventuele extra kosten voor buitenlandse overschrijvingen zijn voor rekening van de klant.
Rabobank Den Haag RABONL2U NL42 RABO 0140 1628 44

D. VERVOER

1. Busvervoer

Gelieve volgende punten in acht te nemen:

• bij dit soort reizen en in het bijzonder bij nachtreizen, is het van belang rekening te houden met uw medepassagiers.
• bij sommige aansluitingen wordt de reiziger gevraagd om over te stappen op een andere bus.
• door onvoorziene omstandigheden waar de chauffeur geen invloed op heeft, kunnen aankomsttijden en vertrektijden afwijken. ALPIO BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze eventuele wijzigingen, welke bovendien geen recht geven op korting of vergoeding.
• het afspelen van videobanden en dvd’s vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de chauffeur.
• de verkeerswet bepaald dat roken in de bus verboden is.
• de reiziger kan aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit een door hem langdurig veroorzaakte stilstand van het voertuig.
• het dragen van veiligheidsgordels is verplicht.

2. Eigen vervoer

Bij ALPIO wordt u voor reserveringen op basis van eigen vervoer, rechtstreeks verwacht bij het appartement of het hotel. Op de dag van aankomst worden de gasten verwacht vanaf 15 uur (17 uur bij de residenties) en voor 19 uur. Op de dag van vertrek dienen de gasten het hotel of appartement  te verlaten voor 11 uur.

Bij late aankomst (na 17 uur) dienen reizigers dit, voor 19 uur, telefonisch te melden bij ALPIO of rechtstreeks bij de accommodatieverschaffer. Zo kunnen afspraken worden gemaakt met betrekking tot het in ontvangst nemen van de sleutels.

Wanneer de reiziger ALPIO niet vóór 19 uur informeert (+31 (0)618132615 end_of_the_skype_highlighting), en de eerste nacht als gevolg niet in de accommodatie doorgebracht kan worden, is de klant zelf volledig verantwoordelijk. Ook als de op de reisbescheiden aangegeven tijden later zijn, kan geen aanspraak worden gedaan op een hotelovernachting of een vergoeding voor de hier uit voortvloeiende kosten.

3. Bijzondere voorwaarden

- ALPIO BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen tijdens de transfers per vliegtuig, met de trein of per auto, ongeacht de reden waardoor een passagier zich niet tijdig meldt bij vertrek, ook in geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of situaties veroorzaakt door derden.

- Bij terugkomst in het land van herkomst is ALPIO BV in geen geval aansprakelijk voor een eerdere of latere aankomst waar een wijziging in uw programma uit voortvloeit en een eventueel onvermogen om gebruik te maken van het openbaar vervoer of een verblijfplaats. Aan te raden is om speling te voorzien. De firma ALPIO BV behoudt zich het recht voor om op eigen kosten een transfer in te lassen per trein op het hele of een deel van het traject, als vervanging van de voorziene busreis.

- Omdat de voortgang van de busreis afhankelijk is van diverse factoren (verkeersopstoppingen, mechanische mankementen, ongelukken, verkeershinder…) kan het zijn dat de bus later dan de voorziene tijd aankomt op de plaats van bestemming. Alles zal in werking gesteld worden om vertragingen te minimaliseren. De reiziger kan in geen geval, aanspraak doen op een schadevergoeding. De duur van de pauzes tijdens het traject wordt aangekondigd door de chauffeur of de reisleiding. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn bij het vertrek van de bus. De vertrektijd op de laatste dag van het verblijf is vermeld op het reeds op de heenreis uitgedeelde programma of wordt vastgesteld door de begeleiding of de hostess ter plaatse. Indien reizigers niet komen opdagen op de afgesproken plaats en tijd van vertrek, moeten zij zelf hun terugreis organiseren op eigen kosten.

- ALPIO BV verplicht zich de reiziger gelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen betreffende de op de reeds ontvangen reisbescheiden vermelde tijden of opstapplaatsen, op het moment dat wijzigingen bekend zijn gemaakt. De reiziger dient zich 15 minuten voor vertrektijd te melden met zijn bagage, op de locatie en volgens de tijden die vermeld staan op de reisbescheiden. ALPIO BV behoudt zich het recht voor om een opstapplaats te schrappen bij minder dan 15 reizigers. Reizigers krijgen hierover 5 dagen voor vertrek bericht.

E. VERBLIJF

1. In de publicaties gebruiken wij de hotelcategorie zoals deze is vastgesteld in het betreffende land. Niettemin zal veelal in de diverse rubrieken van de accommodatie- en kamerbeschrijvingen op onze Internetsite, bijkomende informatie worden gegeven.

Tweepersoonskamer: lits-jumeaux of dubbelbed al naargelang het hotel en de bestemming,
bij deze kamers wordt een toeslag in rekening gebracht.

Drie- of vierpersoonskamer: lits-jumeaux of dubbelbed plus het 3de en het 4de bed zijn dikwijls, in de vorm van een stapelbed.Driepersoonskamers zijn veelal een vierpersoonskamer, het lege bed dient afgekocht te worden, bij deze kamers wordt dan ook een toeslag in rekening gebracht.

Eenpersoonskamer: is veelal een tweepersoonskamer, bij deze kamers wordt een toeslag in rekening gebracht.

Ook bij appartementen worden de classificaties volgens de lokale normen van het betreffende land gehandhaafd. Daarnaast kunt u de beschrijving van de accommodaties en appartementen raadplegen op onze Internetsite.

2. Toewijzing van de kamers: volgens het internationale hotelreglement kan er ingecheckt worden om 14/15 uur en dient het uitchecken voor 11 uur te hebben plaatsgevonden, ongeacht de aankomst- of vertrektijd (behalve in bijzondere gevallen).

De appartementen zijn, ongeacht de tijd van aankomst of vertrek, meestal beschikbaar vanaf 17 uur en dienen voor 10 uur  verlaten te zijn. In alle gevallen dient de klant deze tijden te bevestigen bij ALPIO BV.

3. Foto’s en afbeeldingen: alles is in werking gesteld om met foto’s en afbeelding een zo goed mogelijk beeld geven over de aangeboden voorzieningen. Ze geven de klant een idee over de categorie en het comfortniveau van de accommodatie, maar zijn in geen geval bindend. De foto’s en afbeeldingen zijn niet contractueel.

F. RESERVERINGSKOSTEN

Voor internetreserveringen worden reserveringskosten in rekening gebracht.

Boekingskosten kunnen in geen geval worden terugbetaald, ook bij wijzigingen of annuleringen kan geen terugbetaling van de boekingskosten plaatsvinden.

G. MAALTIJDEN

1. Hotel

Classificatie: het aantal sterren aangeduid in de omschrijving van de hotels op de website, komen overeen met de classificatie die is vastgesteld volgens de normen van het betreffende land.

Ontbijt: roomservice meestal tegen bijbetaling. In sommige hotels is het ontbijt in de vorm van een buffet. Bij sommige hotels krijgt u een ontbijtpakket om zelf het ontbijt klaar te maken op de kamer.

Lunch (of avondeten ( buffet: keuzegerechten of buffetten) Met mogelijkheid om te nemen naar believen, soms warme gerechten die aan tafel worden geserveerd en voorgerechten- en dessertbuffetten.

Halfpension: het aantal maaltijden mag niet hoger zijn dan het aantal nachten. Soms is het bij overnachting verplicht om halfpension te boeken.

Volpensions: het aantal maaltijden is nooit meer dan het aantal nachten.


2. Toeristenresidentie

In toeristenresidenties zijn de meeste appartementen voorzien van een keukenfornuis en alle kookbenodigdheden.

Bovendien zijn in de meeste appartementen kussens en dekens voorzien. Bedlinnen zijn niet altijd bij de prijs inbegrepen. Dit wordt aangegeven op uw reisbescheiden.

Gasten dienen zelf voor het eten, specerijen, afwasmiddel, enz. te zorgen.

H. KLANTENSERVICE

Volgens het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen LI158 en de richtlijnen van de Raad, is het absoluut noodzakelijk dat consumenten ter plaatse en op schriftelijke wijze, kennis geven van alle vastgestelde tekortkomingen inzake de diensten van het hotel. Hotelhouders zullen elke vergoeding weigeren indien de klacht niet schriftelijk is voorgelegd tijdens het verblijf. Onze hostesses en afgevaardigden hebben de bevoegdheid en de opdracht om ter plaatse een passende oplossing te verzorgen, zodat uw verblijf naar wens verloopt. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd, binnen een maand na terugkomst via het reisbureau waar de boeking werd gemaakt, aangetekend ingediend te worden of rechtsreeks bij ALPIO BV, gevestigd te Witte de Withstraat 137 – 2518 CS Den Haag  - Nederland. Niet tijdig ingediende klachten kunnen niet met dezelfde zorg worden afgehandeld.

I. BAGAGE

ALPIO BV is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies, beschadiging of diefstal van bagages. Bagageruimtes worden niet altijd bewaakt en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ALPIO BV, ongeacht of er wel dan geen vergoeding om wordt gevraagd. De reiziger dient vooral goed te waken over de bagages bij het instappen en het uitstappen en het in bewaring geven om zodoende alle voorzorgsmaatregelen te nemen verlies, diefstal of beschadiging te voorkomen. Geen enkele verzekering dekt deze risico’s binnen ons aanbod, met uitzondering van risico’s die zonder enige twijfel bij de vervoerder verhaald kunnen worden. Bussen hebben een zeer beperkte bagageruimte. Per persoon is er ruimte voor het meenemen van een koffer of van een tas van normale grootte, een stuk handbagage en eventueel een set ski of snowboardmaterial per persoon. Alle andere volumineuze voorwerpen ( zoals voedselpakketten, deltavliegers, extratassen enz…zullen niet worden ingeladen bij vertrek, tenzij anders is overeengekomen en met schriftelijke toestemming van ALPIO BV

J. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

1. Geen enkele ingekorte of onderbroken reis of verblijf, evenals diensten waar de deelnemer geen gebruik van heeft gemaakt, kunnen aanleiding geven tot terugbetaling, ongeacht de reden.

2. De klant dient zijn wensen en relevante belangrijke persoonlijke gegevens kenbaar te maken in het boekingsformulier op de site.


3. Geen enkele klacht betreffende de reissom zal in behandeling worden genomen na terugkeer. De klant dient vóór vertrek zelf te beoordelen of hij akkoord gaat met de prijs. Bij pakketreizen wordt tegelijkertijd akkoord gegaan met de globale reissom, waarbij niet door de reisorganisator op elk prijsdetail van de hele reeks diensten kan worden ingegaan.

4. Vrouwen die minder dan acht maanden zwanger zijn (op het moment van de reis), dienen een ontheffing van aansprakelijkheid in te vullen en af te leveren bij ALPIO BV.

5. Klachten dienen te allen tijde schriftelijk en tijdens het verblijf, ingediend te worden bij de beheerder van de desbetreffende accommodatie. De informatie betreffende de tekortkomingen aangaande de gecontracteerde diensten, dient schriftelijk of per
e-mail naar ons toegezonden te worden.

6. Gehandicapte passagiers: afhankelijk van het land en de in dat land van kracht zijnde wetten, (informeer hierover vóór vertrek), zijn sommige hotels uitgerust voor het ontvangen van gehandicapte personen. Voor akkoord dient vooraf een aanvraag ingediend te worden. Het is van belang de handicap te melden op moment van boeken. Zonder vermelding zal indien de voorzieningen onvoldoende bleken, na terugkeer geen enkele klacht in behandeling worden genomen.

Personen beperkt door slechthorigheid, motorische klachten, leeftijd, ziekte of andere oorzaken van beperkte validiteit – reizend met of zonder begeleiding – per vliegtuig, trein, bus of over land en wiens situatie speciale aandacht of aanpassingen in de aangeboden diensten vereist, dienen dit onverwijld te melden bij reservering zodat een speciaal verzoek kan ingediend worden bij de dienstverlener.

 

K. REISBESCHEIDEN

Reisbescheiden (vouchers) worden enkele dagen voor vertrek, per elektronische post (email) naar de klant verstuurd.

ALPIO BV is niet verantwoordelijk voor bijkomende kosten of annuleringskosten voortvloeiende uit het niet kunnen aantonen van de vereiste documenten. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor alle administratieve en gezondheidsformaliteiten, zoals paspoorten, identiteitskaarten, visa, inentingen enz. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger. Gezien de evolutie van politieke situaties en gezondheidsformaliteiten in sommige landen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om voor vertrek informatie in te winnen bij ALPIO BV betreffende de van kracht zijnde formaliteiten op de dag van vertrek.

L. WIJZIGING OF ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

1. Wijzigingen

In volgende gevallen is één kosteloze wijziging per dossier, door de klant zelf online doorgevoerd (zonder enige tussenkomst van ons kantoor), binnen 42 dagen voor vertrek toegestaan, mits de vertrekdatum, de bestemming, het hotel, de accommodatie, de rondreis en het vervoer ongewijzigd blijven:

a Verlenging van het verblijf,
b Verhoging van het aantal deelnemers,
c Naamswijzigingen 
d Verhoging van het aantal opties


Voor elke andere door de reiziger aangebrachte wijziging, of een wijziging die minder dan 42 dagen voor vertrek wordt aangebracht, en die onder de categorieën a, b, c of d valt, en niet zelfstanding door de klant zelf online uitgevoerd, zal 25 euro wijzigingskosten in rekening worden gebracht.

Een verzoek tot naamswijziging/ in de plaatsstelling kunnen uiterlijk tot 14 dagen voor vertrek ingedient worden. 

In alle andere gevallen waarin de vertrekdatum, de bestemming, het hotel, de accommodatie, de rondreis of het vervoermiddel wordt gewijzigd, zullen de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn. Dergelijke annuleringen worden niet gedekt door de annuleringsverzekering.  

Alle gereserveerde extra’s kunnen uiterlijk tot 21 dagen voor vertrek gewijzigd worden. ALPIO BV kan extra’s alleen daadwerkelijk verzorgen wanneer de klant de namen, voornamen en geboortedata van de deelnemers doorgeeft.

Over het algemeen is een wijziging van het vervoer niet mogelijk. Het is niet mogelijk om de namen van de deelnemers te wijzigen, het aantal personen te verhogen en de vakantie te verlengen indien er een vlieg- of busreis geboekt is. Indien de klant het vervoer wil wijzigen, dient hij de boeking te annuleren (zie hiervoor de annuleringsvoorwaarden) en vervolgens een nieuwe reis te boeken.

2. Annulering

a. Annuleringen dienen per
e-mail en/of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging kenbaar gemaakt te worden. Bepalend voor de effectieve annuleringsdatum is de dag van ontvangst op volgend adres:

ALPIO BV – Sleepnetstraat 493 – 2584 GD Den Haag  - Nederland

Wanneer de klant aanspraak maakt op een afgesloten annuleringsverzekering zullen bewijsstukken worden gevraagd.

De annulering zal verwerkt worden zodra de e-mail of brief ontvangen wordt.

b. Wanneer de klant een boeking wil annuleren en het dossier aan de algemene en bijzondere annuleringsvoorwaarden voldoet, zal een bedrag van 50 euro aan eigen risico worden ingehouden. Boekingskosten en eventuele afgesloten verzekeringen worden niet terugbetaald.

c. Wanneer de klant geen annuleringsverzekering heeft afgesloten of wanneer de annulering niet voldoet aan de algemene en bijzondere annuleringsvoorwaarden, dan zijn de hieronder in de tabel vermelde annuleringskosten van toepassing. Alle volledige of gedeeltelijke annuleringen van reizen en/of bijgeboekte extra’s, leiden tot variabele kosten die aan ALPIO BV voldaan dienen te worden.


 

Aantal dagen
voor vertrek

Annuleringskosten
voor de reiskosten per persoon

Annuleringskosten
per bijgeboekte extra's

Meer dan 60:

€ 80,-

€19,- 

Tussen 60 en 45:

35% van de totale reissom
(minimaal €80,-)

35% van het totaalbedrag aan bijgeboekte extra's (minimaal €19,-)

Tussen 45 en 31:

50% van de totale reissom
(minimaal €80,-)

50% van het totaalbedrag aan bijgeboekte extra's (minimaal €19,-)

Tussen 31 en 21:

75% van de totale reissom
(minimaal €80,-)

75% van het totaalbedrag aan bijgeboekte extra's (minimaal €19,-)

Minder dan 21:

100% van de totale reissom
(minimaal €80,-)

100% van het totaalbedrag aan bijgeboekte extra's (minimaal €19,-)


No-show: 100% van de reissom en bijgeboekte extra’s.

Losse vluchten en/of charters: van moment van boeking tot moment van no-show: 100% van de kosten.

d. Voor vervoer, verzekeringen, boekingskosten en wijzigingskosten bestaat in geen geval recht op terugbetaling.

e. Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voor vertrek is voldaan, behoudt ALPIO BV zich het recht voor een reis te annuleren. Bij reservering reeds door de klant voldane bedragen, kunnen niet worden teruggevorderd. ALPIO BV kan tevens de niet betaalde bedragen opeisen die op basis van de ontvangstdatum van de annulering conform bovenstaande tabel verschuldigd zijn.

f. Wanneer het verblijf is begonnen, wordt dit beschouwd als volledig genoten en zal geen enkel recht op terugbetaling worden verkregen.

g. Waneer de klant tijdens zijn verblijf besluit om geen gebruik te maken van één of meerdere gereserveerde diensten, kan geen aanspraak gemaakt worden op een prijsverlaging door ALPIO BV.

3. Extra’s

Annuleringen van bijgeboekte extra’s brengen de in de tabel vermelde kosten met zich mee. Uitzondering: kosten voor vervoer kunnen onder geen beding teruggevorderd worden.

Alle gereserveerde, niet gebruikte extra’s (skipassen, bus, materiaalhuur, maaltijdpakketten, skilessen, enz.) kunnen in geen geval worden teruggevorderd bij ALPIO BV.

M. WIJZING OF OPZEGGING DOOR ALPIO BV

1. Wanneer voor vertrek wijzigingen plaatsvinden op wezenlijke onderdelen van de reis, heeft de klant de mogelijkheid om binnen een week na kennisneming:

a) af te zien van de reis, waarbij reeds betaalde bedragen onverwijld terugbetaald worden, echter zonder mogelijkheid om aanspraak te doen op enige schadevergoeding.

b) de wijzigingen te aanvaarden. Hierbij gaat de klant akkoord met de aangebrachte wijzigingen evenals de eventuele hieruit voortvloeiende prijsverlaging of prijsverhoging, waarbij de klant tegelijkertijd afstand doet van de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de doorgevoerde wijzigingen.

2. In geval van overmacht (stakingen, slechte weersomstandigheden, technische mankementen enz.) de reis of bepaalde onderdelen of activiteiten hiervan geen doorgang kunnen vinden, is de reisorganisator niet gebonden aan restitutie van [een deel van] de reissom; een schadevergoeding is uitgesloten. Bij een gewijzigde terugreis als gevolg van bovengenoemde overmachtsituaties, is de reisorganisator enkel verantwoordelijk voor de vooraf overeengekomen diensten; alle anderen kosten worden hierbij uitgesloten.

3. Eventuele vertragingen opgelopen bij vertrek of terugkomst, mogelijk veroorzaakt door drukte en de talrijke heen en terugreizen van de toestellen, de veiligheidsvoorschriften, stakingen, technische mankementen, weersomstandigheden enz. en in het bijzonder wanneer het invloed heeft op de duur van het voorziene programma, kunnen in geen geval leiden tot schadevergoeding.

4. Vermelde tijden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Wanneer wijzigingen hebben plaatsgevonden zult u hier voor vertrek door het reisbureau of door onze afgevaardigde ter plaatse wanneer de wijziging tijdens uw verblijf plaatsvindt, worden geïnformeerd.

N. AANVULLENDE VERZEKERINGEN

In sommige landen worden inentingen of preventieve behandelingen tegen malaria niet verplicht, maar wel aanbevolen. Het nemen van gezondheidsmaatregelen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de reiziger. Enkele eenvoudige maar efficiënte maatregelen kunnen u beschermen. Omdat soms meerdere inentingen nodig zijn is het van belang om tijdig actie te ondernemen. Vergeet ook niet in uw bagage de gebruikelijke medicijnen voor eerste hulp.

Voor al onze reizen geldt; dat alle deelnemers verplicht zijn om een resiverzekering te hebben afgesloten met wintersport dekking. Daarnaast adviseert ALPIO BV alle boekers en reizigers een annuleringserzekering af te sluiten. Het afsluiten van de juiste verzekeringen valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

 

O. BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

1. Vertrouwelijk

ALPIO BV respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

2. Per elektronische post verstuurde brieven (email : nieuwsbrieven)

Bij inschrijving op de internetsites leidt tot inschrijving voor de nieuwsbrieven van de firma ALPIO BV. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden.

3. Persoonlijke gegevens

De op de sites doorgegeven informatie brengt ALPIO BV en haar partners, in de mogelijkheid om de opdrachten uit te voeren. Zonder tegenbericht van de gebruiker is ALPIO BV gerechtigd deze informatie, naast de strikt noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht, door te geven aan haar commerciële partners.

ALPIO BV behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden aan te passen, indien wijzigingen in de Europese wetgeving of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Q. TOEPASSELIJK RECHT

Conform artikel 3 van het Verdrag van Rome en de Richtlijnen inzake elektronische handel van 8 juni 2000, wordt overeengekomen dat de verkoop en gebruikersbepalingen zijn onderworpen aan het Nederlandse recht, waarbij de rechtbank van Nederland wordt aangewezen bij juridische geschillen.

R. SLOTBEPALINGEN

Wanneer ALPIO BV zich op een gegeven moment niet beroept op een van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, zijn alle genoemde bepalingen op later tijdstip nog steeds van kracht en kan niet worden beschouwd dat deze zijn komen te vervallen.

Wanneer een van de in de algemene voorwaarden opgenomen bepalingen nietig of zonder werking worden verklaard, gaat deze door als niet geschreven, zonder dat dit invloed heeft op de geldigheid van de andere bepalingen, tenzij de nietig of zonder werking verklaarde bepaling hoofdzakelijk of doorslaggevend was. In dit laatste geval zullen de partijen een vervangende bepaling, met gelijkwaardig economisch effect, overeenkomen.

Bij elke overmachtsituatie, met inbegrip van het tijdig uitvallen van telecommunicatiemiddelen, stakingen van vervoerders, hotelhouders, luchtverkeersleiders, luchtcontroleurs, komen alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van de door overmacht getroffen bepalingen te vervallen. ALPIO BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen. Deze zullen volledig voor rekening van de reiziger komen.